Zásady ochrany osobních údajů


Společnost VIVANTIS, a.s. se sídlem Školní náměstí 14, 537 01 Chrudim II. (areál kláštera), IČO: 25977687 (dále jen „Vivantis“) jako provozovatel služby Provizni-system.cz provozované na internetové adrese www.provizni-system.cz si váží Vaší důvěry a současně ctí a respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, včetně dodržování zásad a pravidel stanovených právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů). Proto Vivantis jako provozovatel webových stránek www.provizni-system.cz (dále jen „Webové stránky“) si Vás dovoluje informovat o níže popsaném zpracování Vašich osobních údajů a zásadách ochrany soukromí, využijete-li námi nabízených služeb na Webových stránkách (dále jen „Zásady“).

 1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů

  1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Vivantis a Vaše osobní údaje, tj. informace o Vás, na základě kterých Vás lze přímo či nepřímo identifikovat, bude zpracovávat dle níže uvedených podmínek.
  2. Kdo je správcem osobních údajů, je vždy odvislé od účelu, pro který nám byly Vaše osobní údaje poskytnuty a o tomto účelu vždy transparentně informujeme. Ať už je to v textu Zásad nebo v textu Vašeho souhlasu se zpracováním. A je potřeba zdůraznit, že ne ve všech případech je společnost Vivantis v pozici správce a podle toho se i odvíjí konkrétní zpracování Vašich osobních údajů.
 2. Vivantis jakožto správce osobních údajů

  1. Společnost Vivantis zpracovává tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení; email; telefonní číslo; adresu bydliště; adresu webu.
  2. Vaše osobní údaje, které jsou uvedeny výše, jsou zpracovávány za účelem zasílání nabídek produktů a služeb společnosti Vivantis - na základě Vámi uděleného souhlasu.
  3. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou k účelům jejich zpracování. Průběžně prověřujeme, zda nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel a pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro který byly zpracovávány, Vaše osobní údaje zlikvidujeme či anonymizujeme. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou uvedeny níže.
  4. Vaše osobní údaje, zpracovávané na základě Vašeho souhlasu za účelem zasílání nabídek produktů a služeb Vivantis a třetích osob, budou zpracovávány po dobu 3 let od jeho udělení nebo do doby, dokud jej neodvoláte. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaje o udělení/odvolání souhlasu.
 3. Další informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů

  1. S ohledem na charakter poskytované služby na Webové stránce, je potřeba zdůraznit, že společnost Vivantis zpracovává Vaše osobní údaje výlučně v souladu s těmito Zásadami.
  2. Citlivé údaje, kterými se rozumí informace o Vás vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů, po Vás nepožadujeme a nejste povinni je poskytnout. Pokud tak učiníte, resp. poskytnete nám jakékoliv citlivé údaje, činíte tak dobrovolně dle vlastního uvážení.
  3. Naše Webové stránky, ani služby, které na nich zprostředkováváme, nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.
  4. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí, kdy ochrana Vašich dat je naší prioritou a Vaše osobní údaje shromažďujeme a uchováváme v zabezpečené databázi, kde jsou chráněny v maximální možné míře pomocí dostupných moderních technologií. Berete rovněž na vědomí, že Vivantis vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, nicméně Vivantis nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k Vašim osobním údajům anebo k příslušné databázi Vivantis, a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda náš systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení a tato opatření rovněž pravidelně aktualizujeme.
  5. Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům Vivantis a dalším spolupracovníkům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s Vašimi osobními údaji, vždy však pouze v rozsahu, který je v příslušném případě nezbytný a za dodržení patřičných bezpečnostních opatření a standardů ochrany osobních údajů.
  6. Vaše osobní údaje nebudou dále předávány žádným dalším osobám s výjimkou případů, kdy, za určitých přesně definovaných podmínek, jsme povinni Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů (např. Policii ČR, příslušných orgánům státní správy, soudům apod.).
 4. Vaše práva ve vztahu k Vašim osobním údajům

  1. Velmi si vážíme Vaší důvěry a klademe rovněž nemalý důraz na práva, která máte ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů. Pokud budeme mít pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás nejprve požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti, než přistoupíme k řešení Vaší žádosti týkající se výkonu některého z Vašich práv.

  2. Mezi tato Vaše práva patří zejména:
   • právo na přístup k osobním údajům;
   • právo na opravu osobních údajů;
   • právo na výmaz osobních údajů;
   • právo na omezení zpracování osobních údajů;
   • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
   • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
   • právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů.
  3. Abyste lépe pochopili význam a obsah jednotlivých práv, podáváme Vám níže jejich bližší vysvětlení:
   • právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od nás kdykoliv na základě žádosti získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány a pokud tomu tak je, pak zejména, za jakými účely, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou námi zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či právo vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali, pokud nejsou získány od Vás, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů;
   • právo na opravu osobních údajů znamená, že máte právo na opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné;

   • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) znamená, že máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali, zejména pokud i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či zpracovány, ii) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo iii) nám to ukládá zákonná povinnost;

   • právo na omezení zpracování osobních údajů znamená, že máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů do té doby, než budou vyřešeny jakékoliv případné sporné otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů (např. po dobu ověření přesnosti Vašich osobních údajů či pokud zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale namísto jejich výmazu budete požadovat pouze omezení jejich použití apod.);

   • právo vznést námitku znamená, že budete mít právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které Vivantis zpracovává na základě svého oprávněného zájmu;
   • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů znamená, že máte právo tam, kde je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, tento svůj souhlas odvolat a to na kontaktech uvedených níže.


   Další informace týkající se Vašich práv a podmínek k nim se vztahujících obsahují právní předpisy na poli ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679).

  4. Pokud jde o stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů, tu můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz/).
 5. Jak nás můžete kontaktovat?

  1. Pokud budete chtít něco v Zásadách vysvětlit, případně budete chtít s něčím v tomto ohledu poradit, nebo budete chtít uplatnit některé z Vašich práv, můžete se na nás kdykoliv obrátit prostřednictvím formuláře na našich Webových stránkách, případně emailem na info@provizni-system.cz.

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady kdykoliv měnit, přičemž datum poslední změny těchto Zásad vždy uvedeme. Novou verzi Zásad oznámíme na Webovém rozhraní, případně jiným vhodným způsobem tak, abyste se s aktuálním zněním Zásad mohli bez nepřiměřených potíží seznámit.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018.

jméno
heslo
Náš poradce je Vám k dispozici... info@provizni-system.cz
provizni-system.cz   provozuje společnost   VIVANTIS a.s.
www.parfemy.cz
Exkluzivní parfumerie
www.krasa.cz
Vše pro Vaši krásu
www.prozdravi.cz
Vše pro Vaše zdraví
www.hodinky.cz
Luxusní hodinkářství
www.sperky.cz
Luxusní šperky
www.vivantis.cz
Vaše módní inspirace
www.vivantis.sk
Vaša módna inšpirácia